EN MK

Деветмесечен извештај од 01.01.2022-30.09.2022


04.11.2022

 

Јавно претпријатие

"Паркиралишта Струмица" Струмица

 

ул: 24 Октомври бр.2

Струмица 2400

) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com

 

 

ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период

 од 01.01.2022 до 30.09.2022 година

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Струмица, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи информации

 

      Јавното претпријатие за изградба,одржување и користење на јавни паркинг простори  е основано од Советот на општина Струмица со цел на систематски начин да се реши проблемот со паркирање на моторни возила во градот Струмица со што би се овозможило  слободен и безбеден проток на возила и луѓе по улиците и тротоарите во градот Струмица. Дополнително Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 даде согласност за проширување на дејноста на Јавното претпријатие и во делот на уличното осветлување.

 

      Седиштето на претпријатието е на улица „ул.24 Октомври“ бр.2 во Струмица.

 

      Правната основа за воспоставување и функционирање на Јавното претпријатие е дефинирана со следниве законски прописи:

 

 1. Закон за Јавни претпријатија;

 

 1. Закон за Локална самоуправа;

 

 1. Закон за Безбедност во сообраќајот;

 

 1. Закон за Заштита и унапредување на животната средина;

 

 1. Одлука за одржување на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење на град Струмица

 

 1. Одлука за јавните паркиралишта од значење на Општина Струмица

 

 1. Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

 

 1. Статутот на Претпријатието и правилниците донесени од Управниот одбор и Директорот

 

      Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ - Струмица има својство на правно лице со права, обврски  и одговорности утврдени  со Закон, Статут на претпријатието и актите за организирање на Јавното претпријатие. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка  и за обврска одговара со сите средства-целосна одговорност

 

                                                                                                                                                                                  

Организациска поставеност на претпријатието     

 

 Органи на претпријатието се:

 

 •    Управен одбор кој брои 5 члена избрани од основачот на препријатието;

 

 • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење кој брои 5 члена избрани од основачот на претпријатието и

 

 • Директор.

 

      

 

Управниот одбор како орган на управување во Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ - Струмица работи со одржување на седници на кои се донесуваат Одлуки, Програма за работа на претпријатието и извештај за работата согласно Статутот на претпријатието.

 

      Претпријатието го застапува и претставува Директорот на претпријатието.

 

      Средствата за вршење  на својата дејност Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ -Струмица во извештајниот период ги остваруваше преку подигање на неправилно запрени  и паркирани возила, наплата за користење на јавните паркинг простори, одржување на уличнното осветлување, одржувањето на хоризонталната сигнализација и други услуги.

                                                                                                                   

      Согласно Статутот, Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ -

Струмица е составено од два сектори и четири одделенија:

           

 • Сектор за административни работи и човечки ресурси
 • Одделение за администрација;

 

 • Сектор за јавни паркиралишта и пајак служба
 • Одделение за паркиралишта;
 • Одделение пајак;

 

 • Одделение јавно осветлување

               

 

Дејности по одделенија во ЈП Паркиралишта Струмица

 

Делокругот на работењето на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги опфаќа организирањето, наплатата и регулацијата на паркирањето во градот Струмица, како и тековното одржување на јавно осветлување и хоризонталната сигнализација на територијата на општина Струмица.

 

 Јавни паркиралишта                                                                   

 

Со интензивирање на организирањето на паркинг просторите во градот Струмица преку воведувањето на системот на зонското паркирање, јавното претпријатие на граѓаните на општина Струмица како и на посетителите на нашиот град им овозможи да се справат со растечката потреба од паркинг место и сложената мобилност на сообраќајот во мирување и се потруди брзо и економски прифатливо сите лесно да стекнат со слободно паркинг место. Со тоа значително се придонесе во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот со кои граѓаните секојдневно се соочуваат и зголемување на безбедноста особено во централното градско подрачје.

 

    Во делот на зонското паркирање, во периодот од 01.01.2022година до 30.09.2022 година преку СМС пораки и преку греб карти/билети паркирале 121.345корисници и тоа 104.045 преку смс и 17.300 преку греб карти  на расположливи 980 паркинг места односно истите искористиле 225.409 паркинг сесија по час (паркинг часови),

 

 

Број на СМС пораки

Број на греп карти

Вкупно по зони S1X/S2X

Вкупно по месеци

Месец #

Зона #

S1X

S2X

S1X

S2X

 

 

Јануари

7.395

13.232

400

000

7.795

13.232

21.027

Февруари

7.710

14.478

800

500

8.510

14.978

23.488

Март

8.474

15.648

1.300

1.300

9.774

16.948

26.722

Април

8.977

15.831

1.600

700

10.577

16.531

27.108

Мај

8.129

15.527

1.400

400

9.529

15.927

25.456

Јуни

7.424

12.333

600

400

8.024

12.733

20.757

Јули

9.004

15.152

2.300

700

11.304

15.852

27.156

Август

9.895

16.879

2.200

1.600

12.095

18.479

30.574

Септември

8.040

13.981

700

400

8.740

14.381

23.121

Вкупно по зони

За СМС/Грепки

75.048

133.061

11.300

6.000

86.348

139.061

          225.409

Вкупно за период 01.01.2022– 30.09.2022

 

225.409

                 

Табела 1. Паркирања преку СМС и Греб карти за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 год.

 

Во делот на повластеното паркирање, за месец јануари 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 511 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање, од кои :

 • 357 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 88 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеењеи
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона.

 

 

 

За месец февруари 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 529 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 358 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 38 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 98 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 11 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето и
 • 1 дозвола за еко – возила.

 

 

 

За месец март 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 531 дозвола за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 360 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 39 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 95 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 17 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 4 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

 

За месец април 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 542 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 361 дозволa се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 99 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 24 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 1 дозвола за еко-возила.

 

За месец мај 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени541дозвола за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 362 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 103 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 20 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона и
 • 1 дозвола за еко - возила.

 

 

За месец јуни 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 527 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 361 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 37 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 93 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 21 дозвола за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

За месец јули 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 537 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 362 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 41 дозволa на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 94 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 22 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 4 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона и
 • 3 дозволи за еко - возила.

 

 

За месец август 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 542 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 361 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 42 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 88 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 7 дозволи за правен субјект
 • 32 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 4 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 2 дозволи за еко-возила.

 

 

За месец септември 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 529 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 363 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 88 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 7 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 4 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 3 дозволи за еко-возила.

 

 

Пајак служба                                                                    

 

Во периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година во границите на зонското пакирање на подрачјето на град Струмица, за корисниците кои не го регулирале своето паркирање или пак биле непрописно паркирани,  вработените во пајак службата поставиле блокатори на тркала и на лице место наплатиле доплатен билет заради нерегулиран паркинг и тоа :

во месец јануари поставиле и наплатиле 82 блокатори, во месец февруари поставиле и наплатиле 114 блокатори, во месец март поставиле и наплатиле 123 блокатори, во месец април поставиле и наплатиле 162 блокатори, во месец мај поставиле и наплатиле 71 блокатори и за месец јуни поставиле и наплатиле 80 блокатори, во јули поставиле и наплатиле 102 блокатори, во август поставиле и наплатиле 81 блокатори и во септември поставиле и наплатиле 115 блокаториза непрописно паркирање на лице место.

Вкупниот број на лице место наплатени блокатори за извештајниот период е 930.

Пајак службата при ЈП„ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, во периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, ја продолжи соработката со сообраќајниот сектор при СВР Струмица и со комуналните инспекциски служби при општина Струмица, каде по нивен повик и налог за подигање, кој се дава од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, се врши подигање или пак се поставува блокатор на тркало за неправилно запрено, т.е. непрописно паркирано возило на улица, друга јавна површина или за оставено возило на зелена површина на која се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

 

За извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година од страна на Полицијата нема повикано Пајак служба и нема поставено блокатори на тркало за сторен прекршок за погрешно паркирање.

 

За извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година во границите на зонското паркирање на подрачјето на град Струмица нема извршено подигнување на возила со пајак возилото.

 

 

Хоризонтална сигнализација                                                                            

 

 

Во склоп на одделението за јавни паркиралишта во 2015 год. се отпочна со уште една дополнителна дејност, а тоа е одбележувањето на хоризонталната сигнализација на територијата во град Струмица. Хоризонталната сигнализација зависно од  временските услови и прилики предвидено е двапати годишно да се врши преку одбележување, напролет и наесен, секако согласно приоритетите и во координација со секторот за урбанизам и комунални дејности во Општина Струмица. Под приоритети спаѓаат сите пешачки премини, осовински полни и разделни линии, стрелки и останати хоризонтални ознаки на коловозот пред сите основни и средни општински училишта, детски градинки, централното градско подрачје, меѓутоа и на целата територија на град Струмица и населените места каде има потреба од хоризонтална сигнализација, со цел да се зголеми нивото на безбедност и да се подобри сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот.

 

Така по извршените техничко-логистички подготовки и припреми за обележување на хоризонтална сигнализација, како и според временските услови, поконкретно за месец мај 2022 година се изврши обележување на 813,00 м2 и линии во должина од 1050 м, во месец август 2022 година се изврши обележување на 789,00 м2 и 24 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец) и за месец септември 2022 година се изврши обележување на 270,00 м2.

 

 

 

 

 

 

Одделение за јавно осветлување

                

                                                                                 

Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на прегорени светилки и елементи за нивно нормално функционирање, како и дополнување на мрежата на јавно осветлување на делови во градот и населени места, каде постои мерење а се работи за незначително проширување на мрежата и опфакање на поедини делови од улици каде нема јавно осветлување.

Замената на светилки и опремата за нормално функционирање на јавното осветлување (тековно одржување), се врши континуирано секојдневно врз основа на сопствена иницијатива, како и по барања и пријави на граѓани.   

 

           

 1. Организација и кадровска структура

Претпријатието работи во склад со постоечкиот и важечки Статут. По наведениот Статут и важечкиот правилник за систематизација на работни места, одделението за јавно осветлување го сочинуваат:

 • стручна екипа за техничко-оперативни зафати

Квалификациона структура во одделение за јавно осветлување:

Ниво квалификација VII 1 ………………………………….. 1 извршител

Ниво квалификација III ……………………………………....3 извршители

                                                                                    ВКУПНО: 4 извршители

Сите 4 извршители се вработени на неопределено време.

 1. Материјално-техничка опременост

Оперативната екипа во одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица е опремена со лични и групни алати како и уреди кои се неопходни за извршување на работните задачи како што се: електричарски алати, електропневматска машина, сигурносни појаси, заштитни ракавици, рачни алатки за ископ и сл..

 

Одделението за јавно осветлување поседува специјално возило(платформа) марка Nissan Cabstar со хидрауличен систем на платформата марка Multitel кое возило е неопходно за извршување на работните задачи при одржување на јавното осветлување

 

 1. Тековно одржување на јавното осветлување и светлосната сигнализација

 

3.1 Тековно одржување на јавното осветлување

 

            Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица опфаќа околу 5500 расветни тела. Нивото на осветленост на поединечни сообраќајници, плоштади, шеталишта, паркови, урбана средина, рурална средина и покрај значителното подобрување во последните години, може и да се модернизира, се со цел да се подобрат светлотехничките карактеристики заради зголемување на безбедноста на мешовитиот сообраќај.

Таковното одржување на јавното осветлувањесе состои од следното:

 

 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти како и нивно отстранување по трафо реони
 • пријава од страна на граѓани преку сервисот на Систем 48
 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти и нивно отстранување по основ на пријава на надлежните органи (Комунална инспекција)
 • обиколка на места со незгоди(вандализам, сообраќајка, временски неприлики и сл.)

 

            Во периодот јануари-јуни односно во периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022, одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица оствари вкупно 915 технички интервенции од кои 755 интервенции се извршени во градот Струмица, додека 160  интервенции се извршени во населените места.

            Во прилог се дадени интервенциите низ населените места во Општина Струмица за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022:

 

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

2

Куклиш

2

Вељуса

1

Вељуса

2

Добрејци

3

Добрејци

2

Куклиш

1

Сачево

1

Град.Балдовци

1

Костурино

1

Банско

2

Дабиле

2

Попчево

1

Дабиле

2

Куклиш

2

Град.Балдовци

1

Рич

1

Муртино

1

Просениково

1

Раборци

1

Просениково

1

Баница

1

Баница

1

Сачево

1

Габрово

1

Свидовица

1

Габрово

1

Муртино

1

Струмица

92

Водоча

1

Струмица

67

/

/

Струмица

107

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

79

ВКУПНО

106

ВКУПНО

120

 

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

1

Баница

2

Банско

2

Белотино

1

Банско

1

Баница

1

Вељуса

2

Вељуса

1

Габрово

1

Габрово

1

Водоча

1

Дабиле

2

Град.Балдовци

2

Дабиле

1

Добрејци

2

Дабиле

2

Добрејци

1

Муртино

2

Добрејци

3

Куклиш

2

Попчево

1

Костурино

1

Муртино

3

Просениково

1

Куклиш

3

Попчево

1

Сачево

1

Муртино

2

Просениково

1

Костурино

2

Просениково

1

Раборци

1

Водоча

1

Раборци

1

Сачево

1

Вељуса

3

Рич

1

Свидовица

2

Струмица

106

Струмица

85

Струмица

91

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

106

ВКУПНО

109

ВКУПНО

125

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Баница

1

Банско

1

Баница

1

Белотино

1

Водоча

1

Банско

2

Банско

1

Град.Балдовци

3

Вељуса

2

Вељуса

1

Дабиле

2

Габрово

1

Габрово

1

Куклиш

2

Град.Балдовци

2

Град.Балдовци

1

Просениково

1

Дабиле

4

Дабиле

3

Раборци

1

Добрејци

2

Добрејци

2

Рич

2

Куклиш

2

Костурино

2

Свидовица

2

Муртино

1

Куклиш

4

Струмица

65

Попчево

2

Муртино

2

/

/

Просениково

3

Попчево

4

/

/

Струмица

72

Просениково

1

/

/

/

/

Рич

1

/

/

/

/

Сачево

1

/

/

/

/

Струмица

70

/

/

 

 

ВКУПНО

96

ВКУПНО

80

ВКУПНО

94

 

            Во извештајниот период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, постапувајќи по барањата за сервисирање на јавното осветлување, одделението за јавно осветлување постави вкупно 2091 сијалици, 2130 метри X00 A 2x16mm2(SKS) кабел,300 метри кабел PP-Y 3x1,5mm2, кабел PP00 4x25mm2=200m, 1096 броја елементи за улично осветлување како што се(пригушници, осигурувачи, затеги, светлосни арматури, заштитни стакла, фотореле, изолир трака и сл.)

            Од поставените 2091 сијалици најголем број се LED сијалици. Во прилог се дадени и бројчано користениот тип на сијалици.

 

 

ТИП НА СИЈАЛИЦА

БРОЈ НА ПОСТАВЕНИ СИЈАЛИЦИ

LED

2051

Натриумова

30

Металхалогена

10

ВКУПНО

2091

 

    Специјалното возило (платформа) кое служи за извршување на техничките интервенции на одделението за јавно осветлување во повеќе наврати се користеше за приклучување и проширување на уличното осветлување.Одделението за јавно осветлување ќе настојува и во наредниот период да го задржи и зголеми нивото на квалитетно одржување заради зголемување на безбедноста на граѓаните. Покрај тоа ќе тежи да се пружаат и други услуги заради потребен квалитет и растеретување на непотребни финансиски трошоци.

 

 

 

Остварени финансиски резултати за период од 01.01.2022год. до 30.09.2022год.

 
 

ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА-Струмица

 

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2022 во денари

 

А

ВКУПНИ ПРИХОДИ

 

17,433,609 ден.

 

1

Приходи од редовна работа

13,890,674 ден.

 

 

1.1

Приходи од паркинг Гоце Делчев

2,431,958 ден.

 

 

1.2

Приходи од улично осветлување

4,661,788 ден.

 

 

1.3

Приходи од зонско паркирање

6,447,449 ден.

 

 

1.4

Приходи од хоризонтална сигнализација

    349,479 ден.

 

 

2

Останати приходи

3,542,935 ден.

 

 

Б

ВКУПНИ РАСХОДИ

 

8,209,390 ден.

 

а)

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

 

2,138,357 ден.

 

1

Набавна вредност на репроматеријали

1,521,374 ден.

 

 

2

Гориво

   238,075 ден.

 

 

3

Резервни делови за одржување на постојаните средства

   175,332 ден.

 

 

4

Средства за одржување на хигиена

      8,282 ден.

 

 

5

Канцелариски материјал

134,292 ден.