EN MK

Годишен извештај од 01.01.2021год до 31.12.2021год


12.10.2022

 

Јавно претпријатие

"Паркиралишта Струмица" Струмица

 

ул: Боро Џони бр. 10

Струмица 2400

) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com

 

 

ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период

 од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Струмица, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи информации

 

      Јавното претпријатие за изградба,одржување и користење на јавни паркинг простори  е основано од Советот на општина Струмица со цел на систематски начин да се реши проблемот со паркирање на моторни возила во градот Струмица со што би се овозможило  слободен и безбеден проток на возила и луѓе по улиците и тротоарите во градот Струмица. Дополнително Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 даде согласност за проширување на дејноста на Јавното претпријатие и во делот на уличното осветлување.

 

      Седиштето на претпријатието е на улица „Боро Џони“ бр. 10 во Струмица.

 

      Правната основа за воспоставување и функционирање на Јавното претпријатие е дефинирана со следниве законски прописи:

 

 1. Закон за Јавни претпријатија;

 

 1. Закон за Локална самоуправа;

 

 1. Закон за Безбедност во сообраќајот;

 

 1. Закон за Заштита и унапредување на животната средина;

 

 1. Одлука за одржување на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење на град Струмица

 

 1. Одлука за јавните паркиралишта од значење на Општина Струмица

 

 1. Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

 

 1. Статутот на Претпријатието и правилниците донесени од Управниот одбор и Директорот

 

      Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ - Струмица има својство на правно лице со права, обврски  и одговорности утврдени  со Закон, Статут на претпријатието и актите за организирање на Јавното претпријатие. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка  и за обврска одговара со сите средства-целосна одговорност

 

                                                                                                                                                                                  

Организациска поставеност на претпријатието     

 

 Органи на претпријатието се:

 

 •    Управен одбор кој брои 5 члена избрани од основачот на препријатието;

 

 • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење кој брои 5 члена избрани од основачот на претпријатието и

 

 • Директор.

 

      

 

Управниот одбор како орган на управување во Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ - Струмица работи со одржување на седници на кои се донесуваат Одлуки, Програма за работа на претпријатието и извештај за работата согласно Статутот на претпријатието.

 

      Претпријатието го застапува и претставува Директорот на претпријатието.

 

      Средствата за вршење  на својата дејност Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ -Струмица во извештајниот период ги остваруваше преку подигање на неправилно запрени  и паркирани возила, наплата за користење на јавните паркинг простори, одржување на уличнното осветлување, одржувањето на хоризонталната сигнализација и други услуги.

                                                                                                                   

      Согласно Статутот, Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ -

Струмица е составено од четири одделенија:

 

 • Одделение за паркиралишта;
 • Одделение пајак;
 • Одделение за администрација;
 • Одделение јавно осветлување

 

 

 

 

 

                  

 

 

Дејности по одделенија во ЈП Паркиралишта Струмица

 

Делокругот на работењето на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги опфаќа организирањето, наплатата и регулацијата на паркирањето во градот Струмица, како и тековното одржување на јавно осветлување и хоризонталната сигнализација на територијата на општина Струмица.

 

 Јавни паркиралишта                                                                   

 

Со интензивирање на организирањето на паркинг просторите во градот Струмица преку воведувањето на системот на зонското паркирање, јавното претпријатие на граѓаните на општина Струмица како и на посетителите на нашиот град им овозможи да се справат со растечката потреба од паркинг место и сложената мобилност на сообраќајот во мирување и се потруди брзо и економски прифатливо сите лесно да стекнат со слободно паркинг место. Со тоа значително се придонесе во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот со кои граѓаните секојдневно се соочуваат и зголемување на безбедноста особено во централното градско подрачје.

 

 

          Во делот на зонското паркирање, во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година преку СМС пораки и преку греб карти/билети паркирале 166.239 корисници и тоа 141.939 преку смс и 24.300 преку греб карти  на расположливи 980 паркинг места односно истите искористиле 311.282  паркинг сесија по час (паркинг часови),

 

Број на СМС пораки

Број на греп карти

Вкупно по зони S1X/S2X

Вкупно по месеци

Месец #

Зона #

S1X

S2X

S1X

S2X

 

 

Јануари

7.206

16.107

1.200

500

8.406

16.607

25.013

Февруари

7.342

15.900

700

1.100

8.042

17.000

25.042

Март

7.941

17.176

1.300

500

9.241

17.676

26.917

Април

6.652

12.964

900

300

7.552

13.264

20.816

Мај

7.507

15.040

1.300

400

8.807

15.440

24.247

Јуни

7.788

15.542

700

600

8.488

16.142

24.630

Јули

10.043

18.323

2.600

1.300

12.643

19.623

32.266

Август

9.690

17.141

2.200

1.300

11.890

18.441

30.331

Септември

7.911

14.630

1.200

400

9.111

15.030

24.141

Октомври

7.580

14.379

900

100

8.480

14.479

22.959

Ноември

7.777

14.944

1.100

700

8.877

15.644

24.521

Декември

9.936

17.463

1.600

1.400

11.536

18.863

30.399

Вкупно по зони

За СМС/Грепки

97.373

189.609

15.700

8.600

113.073

198.209

          311.282

Вкупно за период 01.01.2021 – 31.12.2021

 

311.282

                 

          Табела 2. Паркирања преку СМС и Греб карти за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 год.

 

Во делот на повластеното паркирање, за месец јануари 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 481 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање, од кои :

 • 342 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 34 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 77 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 7 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона и
 • 1 дозволи за месечна резервација во жолта зона.

 

 

За месец февруари 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 499 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 342 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 83 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 1 дозвола за еко - возила и
 • 2 месечни дозволи за жолта зона.

За месец март 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 513 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 347 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 90 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 4 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за еко-возила и
 • 4 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

 

За месец април 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 510 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 346 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 87 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 7 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 1 дозвола за еко-возила и
 • 1 месечна дозволи за жолта зона S 30.

 

За месец мај 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 501 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 351 дозволa се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 83 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 17 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона и
 • 1 дозвола за еко - возила.

 

 

За месец јуни 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 503 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 353 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 81 дозвола за вработени лица кај правен субјект
 • 7 дозволи за правен субјект
 • 16 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 5 дозволи за годишна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

За месец јули 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 508 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 356 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 79 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 23 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за еко - возила.

 

 

За месец август 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 502 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 355 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 34 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 80 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 7 дозволи за правен субјект
 • 20 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 2 дозволи за еко-возила.

 

 

За месец септември 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 515 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 354 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 84 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 20 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 3 дозволи за еко-возила и
 • 3 месечни дозволи за жолта зона.

 

 

За месец октомври 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 522 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 349 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 39 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 93 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 21 дозвола за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за еко-возила
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 3 месечни дозволи за жолта зона.

 

 

За месец ноември 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 568 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 354 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 38 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 97 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 21 дозвола за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 6 дозволи за годишна резервација во црвена зона
 • 5 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за еко-возила
 • 30 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 3 месечни дозволи за жолта зона.

 

 

За месец декември 2021 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 526 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 356 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 38 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 94 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 11 дозволи за правен субјект
 • 22 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 1 месечна дозвола за жолта зона.

 

 

 

Пајак служба                                                                     

 

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година во границите на зонското пакирање на подрачјето на град Струмица, за корисниците кои не го регулирале своето паркирање или пак биле непрописно паркирани,  вработените во пајак службата поставиле блокатори на тркала и на лице место наплатиле доплатен билет заради нерегулиран паркинг и тоа :

во јануари поставиле и наплатиле 175 блокатори, во февруари поставиле и наплатиле 212 блокатори, за месец март поставиле и наплатиле 169 блокатори, во април поставиле и наплатиле 137 блокатори, во мај поставиле и наплатиле 138 блокатори, во јуни поставиле и наплатиле 150 блокатори, во јули поставиле и наплатиле 137 блокатори, во август поставиле и наплатиле 125 блокатори и во септември поставиле и наплатиле 124 блокатори, во октомври поставиле и наплатиле 94 блокатори, во ноември поставиле и наплатиле 165 блокатори и во декември поставиле и наплатиле 148 блокатори за непрописно паркирање на лице место.

Вкупниот број на лице место наплатени блокатори за извештајниот период е 1 774.

 

 

Пајак службата при ЈП„ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година, ја продолжи соработката со сообраќајниот сектор при СВР Струмица и со комуналните инспекциски служби при општина Струмица, каде по нивен повик и налог за подигање, кој се дава од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, се врши подигање или пак се поставува блокатор на тркало за неправилно запрено, т.е. непрописно паркирано возило на улица, друга јавна површина или за оставено возило на зелена површина на која се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

Така за месец јануари 2021 година по повик на Полицијата биле поставени блокатори на тркало и наплатени на лице место за прекрошок на 53 моторни возила, за месец февруари 2021 година Полицијата повикала пајак служба и биле поставени и на лице место наплатени 4 блокатори за сторен прекрошок при паркирање, за месец март 2021 година Полицијата повикала пајак служба и биле поставени и на лице место наплатен 1 блокатор за сторен прекрошок при паркирање и за месец април 2021 година Полицијата повикала пајак служба и биле поставени и на лице место наплатени 5 блокатори за сторен прекрошок при паркирање. Вкупно за извештајниот период со соработка на Полицијата биле поставени и наплатени на лице место 63 блокатори на тркало за сторен прекршок за погрешно паркирање.

За извештајниот период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година во границите на зонското паркирање на подрачјето на град Струмица нема извршено подигнување на возила со пајак возилото.

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонтална сигнализација                                                                            

 

 

Во склоп на одделението за јавни паркиралишта во 2015 год. се отпочна со уште една дополнителна дејност, а тоа е одбележувањето на хоризонталната сигнализација на територијата во град Струмица. Хоризонталната сигнализација зависно од  временските услови и прилики предвидено е двапати годишно да се врши преку одбележување, напролет и наесен, секако согласно приоритетите и во координација со секторот за урбанизам и комунални дејности во Општина Струмица. Под приоритети спаѓаат сите пешачки премини, осовински полни и разделни линии, стрелки и останати хоризонтални ознаки на коловозот пред сите основни и средни општински училишта, детски градинки, централното градско подрачје, меѓутоа и на целата територија на град Струмица и населените места каде има потреба од хоризонтална сигнализација, со цел да се зголеми нивото на безбедност и да се подобри сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот.

 

Така по извршените техничко-логистички подготовки и припреми за обележување на хоризонтална сигнализација, како и според временските услови, поконкретно за месец април 2021 година се изврши обележување на 415,00 м2 и 13 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец), за месец мај 2021 година се изврши обележување на 1.248,00 м2 и 20 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец) и полни и испрекинати линии во должина од 3470м, во месец јуни 2021 година се изврши обележување на 585,50 м2 и 29 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец) и линии во должина од 1915 м, во месец јули 2021 година се изврши обележување на 585,50 м2 и 11 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец) и линии во должина од 285 м. и во месец август 2021 година се изврши обележување на 37,00 м2 и 26 специјални ознаки како ( ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец) и линии во должина од 2580 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одделение за јавно осветлување

                

                                                                                 

 

 

 

Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на прегорени светилики и елементи за нивно нормално функционирање, како и дополнување на мрежата на јавно осветлување на делови во градот и населени места, каде постои мерење а се работи за незначително проширување на мрежата и опфакање на поедини делови од улици каде нема јавно осветлување.

Замената на светилки и опремата за нормално функционирање на јавното осветлување (тековно одржување), се врши континуирано секојдневно врз основа на сопствена иницијатива, како и по барања и пријави на граѓани.   

 

           

 1. Организација и кадровска структура

Претпријатието работи во склад со постоечкиот и важечки Статут. По наведениот Статут и важечкиот правилник за систематизација на работни места, одделението за јавно осветлување го сочинуваат:

 • стручна екипа за техничко-оперативни зафати

Квалификациона структура во одделение за јавно осветлување:

Ниво квалификација VII 1 ………………………………….. 1 извршител

Ниво квалификација III ……………………………………....3 извршители

                                                                                    ВКУПНО: 4 извршители

Сите 4 извршители се вработени на неопределено време.

 1. Материјално-техничка опременост

Оперативната екипа во одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица е опремена со лични и групни алати како и уреди кои се неопходни за извршување на работните задачи како што се: електричарски алати, електропневматска машина, сигурносни појаси, заштитни ракавици, рачни алатки за ископ и сл..

 

Одделението за јавно осветлување поседува специјално возило(платформа) марка Nissan Cabstar со хидрауличен систем на платформата марка Multitel кое возило е неопходно за извршување на работните задачи при одржување на јавното осветлување

 

 

 

 1. Тековно одржување на јавното осветлување и светлосната сигнализација

 

3.1 Тековно одржување на јавното осветлување

 

            Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица опфаќа околу 5000 расветни тела. Нивото на осветленост на поединечни сообраќајници, плоштади, шеталишта, паркови, урбана средина, рурална средина и покрај значителното подобрување во последните години, може и да се модернизира, се со цел да се подобрат светлотехничките карактеристики заради зголемување на безбедноста на мешовитиот сообраќај.

 

 

Таковното одржување на јавното осветлувањесе состои од следното:

 

 

 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти како и нивно отстранување по трафо реони
 • пријава од страна на граѓани преку сервисот на Систем 48
 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти и нивно отстранување по основ на пријава на надлежните органи (Комунална инспекција)
 • обиколка на места со незгоди(вандализам, сообраќајка, временски неприлики и сл.)

 

            Во периодот јануари-декември односно во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021, одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица оствари вкупно 1420 технички интервенции од кои 1165 интервенции се извршени во градот Струмица, додека 255  интервенции се извршени во населените места.

            Во прилог се дадени интервенциите низ населените места во Општина Струмица за извештајниот период од 01.01.2021 до 31.12.2021:

 

 

 

 

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

3

Куклиш

3

Вељуса

2

Водоча

2

Добрејци

3

Дабиле

2

Куклиш

3

Сачево

1

Град.Балдовци

1

Костурино

2

Банско

3

Костурино

1

Попчево

2

Дабиле

3

Куклиш

2

Град.Балдовци

3

Рич

1

Муртино

2

Просениково

2

Раборци

1

Просениково

1

Баница

3

Баница

2

Баница

1

Габрово

2

Свидовица

1

Габрово

1

Муртино

3

Муртино

2

Струмица

105

Сачево

2

Белотино

1

/

/

Дабиле

3

Град.Балдовци

2

/

/

Раборци

1

Габрово

1

/

/

Белотино

1

Просениково

2

/

/

Добрејци

3

Струмица

106

/

/

Рич

1

/

/

/

/

Струмица

98

/

/

/

/

ВКУПНО

134

ВКУПНО

132

ВКУПНО

118

 

 

 

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Баница

2

Баница

2

Дабиле

3

Вељуса

2

Банско

3

Добрејци

3

Габрово

1

Белотино

1

Костурино

2

Град.Балдовци

1

Вељуса

2

Куклиш

3

Дабиле

2

Водоча

1

Муртино

2

Добрејци

1

Габрово

2

Просениково

3

Костурино

2

Град.Балдовци

3

Свидовица

2

Куклиш

1

Добрејци

4

Рич

1

Муртино

1

Куклиш

3

Попчево

1

Раборци

1

Муртино

3

Град.Балдовци

2

Струмица

88

Раборци

1

Сачево

2

/

/

Рич

1

Водоча

1

/

/

Свидовица

1

Вељуса

1

/

/

Попчево

1

Банско

2

/

/

Струмица

62

Струмица

81

ВКУПНО

102

ВКУПНО

90

ВКУПНО

109

 

 

 

 

 

 

 

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

2

Банско

1

Банско

3

Белотино

1

Вељуса

2

Вељуса

2

Водоча

2

Водоча

1

Дабиле

1

Габрово

4

Дабиле

2

Муртино

2

Град.Балдовци

2

Куклиш

2

Просениково

2

Добрејци

3

Муртино

2

Раборци

1

Костурино

1

Просениково

1

Рич

1

Куклиш

4

Рич

1

Град.Балдовци

2

Муртино

2

Баница

1

Сачево

1

Попчево

1

Костурино

1

Габрово

2

Просениково

2

Струмица

90

Куклиш

2

Сачево

1

/

/

Свидови