EN MK

Шест месечен извештај од 01.01.2022 до 30.06.2022


22.09.2022

 

Јавно претпријатие

"Паркиралишта Струмица" Струмица

 

ул: Боро Џони бр. 10

Струмица 2400

) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com

 

 

ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период

 од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Струмица, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи информации

 

      Јавното претпријатие за изградба,одржување и користење на јавни паркинг простори  е основано од Советот на општина Струмица со цел на систематски начин да се реши проблемот со паркирање на моторни возила во градот Струмица со што би се овозможило  слободен и безбеден проток на возила и луѓе по улиците и тротоарите во градот Струмица. Дополнително Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 даде согласност за проширување на дејноста на Јавното претпријатие и во делот на уличното осветлување.

 

      Седиштето на претпријатието е на улица „Боро Џони“ бр. 10 во Струмица.

 

      Правната основа за воспоставување и функционирање на Јавното претпријатие е дефинирана со следниве законски прописи:

 

 1. Закон за Јавни претпријатија;

 

 1. Закон за Локална самоуправа;

 

 1. Закон за Безбедност во сообраќајот;

 

 1. Закон за Заштита и унапредување на животната средина;

 

 1. Одлука за одржување на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење на град Струмица

 

 1. Одлука за јавните паркиралишта од значење на Општина Струмица

 

 1. Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

 

 1. Статутот на Претпријатието и правилниците донесени од Управниот одбор и Директорот

 

      Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ - Струмица има својство на правно лице со права, обврски  и одговорности утврдени  со Закон, Статут на претпријатието и актите за организирање на Јавното претпријатие. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка  и за обврска одговара со сите средства-целосна одговорност

 

                                                                                                                                                                                  

Организациска поставеност на претпријатието     

 

 Органи на претпријатието се:

 

 •    Управен одбор кој брои 5 члена избрани од основачот на препријатието;

 

 • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење кој брои 5 члена избрани од основачот на претпријатието и

 

 • Директор.

 

      

 

Управниот одбор како орган на управување во Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ - Струмица работи со одржување на седници на кои се донесуваат Одлуки, Програма за работа на претпријатието и извештај за работата согласно Статутот на претпријатието.

 

      Претпријатието го застапува и претставува Директорот на претпријатието.

 

      Средствата за вршење  на својата дејност Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ -Струмица во извештајниот период ги остваруваше преку подигање на неправилно запрени  и паркирани возила, наплата за користење на јавните паркинг простори, одржување на уличнното осветлување, одржувањето на хоризонталната сигнализација и други услуги.

                                                                                                                   

      Согласно Статутот, Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ -

Струмица е составено од два сектори и четири одделенија:

           

 • Сектор за административни работи и човечки ресурси
 • Одделение за администрација;

 

 • Сектор за јавни паркиралишта и пајак служба
 • Одделение за паркиралишта;
 • Одделение пајак;

 

 • Одделение јавно осветлување

               

 

Дејности по одделенија во ЈП Паркиралишта Струмица

 

Делокругот на работењето на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги опфаќа организирањето, наплатата и регулацијата на паркирањето во градот Струмица, како и тековното одржување на јавно осветлување и хоризонталната сигнализација на територијата на општина Струмица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Јавни паркиралишта                                                                   

 

Со интензивирање на организирањето на паркинг просторите во градот Струмица преку воведувањето на системот на зонското паркирање, јавното претпријатие на граѓаните на општина Струмица како и на посетителите на нашиот град им овозможи да се справат со растечката потреба од паркинг место и сложената мобилност на сообраќајот во мирување и се потруди брзо и економски прифатливо сите лесно да стекнат со слободно паркинг место. Со тоа значително се придонесе во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот со кои граѓаните секојдневно се соочуваат и зголемување на безбедноста особено во централното градско подрачје.

    Во делот на зонското паркирање, во периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година преку СМС пораки и преку греб карти/билети паркирале 78.308 корисници и тоа 68.908 преку смс и 9.400 преку греб карти  на расположливи 980 паркинг места односно истите искористиле 144.558  паркинг сесија по час (паркинг часови)

 

Месец

Јануари

Февруари

Март

Април

Мај

Јуни

Вкупно зa период 01.01.2022-30.06.2022

Зона

S1X

S2X

S1X

S2X

S1X

S2X

S1X

S2X

S1X

S2X

S1X

S2X

S1X

S2X

Број на СМС              пораки

7.395

13.232

7.710

14.478

8.474

15.648

8.977

15.831

8.129

15.527

7.424

12.333

48.109

87.049

Број на Греб            карти

400

0

800

500

1.300

1.300

1.600

700

1.400

400

600

400

6.100

3.300

Вк.паркирања        по зони S1X/S2X

7.795

13.232

8.510

14.978

9.774

16.948

10.577

16.531

9.529

15.927

8.024

12.733

54.209

90.349

Вк. остварени паркирања

21.027

23.488

26.722

27.108

25.456

20.757

144.558

   Табела 2. Паркирања преку СМС и Греб карти за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год.

 

Во делот на повластеното паркирање, за месец јануари 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 511 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање, од кои :

 • 357 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 88 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење и
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона.

 

 

 

За месец февруари 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 529 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 358 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 38 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 98 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 11 дозволи за правен субјект
 • 19 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето и
 • 1 дозвола за еко – возила.

 

 

 

За месец март 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 531 дозвола за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 360 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 39 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 95 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 10 дозволи за правен субјект
 • 17 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за еко-возила и
 • 4 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

За месец април 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 542 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 361 дозволa се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 99 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 24 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето
 • 1 дозвола за еко-возила.

 

За месец мај 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 541 дозвола за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 362 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 40 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 103 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 9 дозволи за правен субјект
 • 20 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 3 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона и
 • 1 дозвола за еко - возила.

 

 

За месец јуни 2022 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 527 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 361 дозвола се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 37 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 93 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 8 дозволи за правен субјект
 • 21 дозвола за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во црвена зона
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

 

 

Пајак служба                                                                    

 

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година во границите на зонското пакирање на подрачјето на град Струмица, за корисниците кои не го регулирале своето паркирање или пак биле непрописно паркирани,  вработените во пајак службата поставиле блокатори на тркала и на лице место наплатиле доплатен билет заради нерегулиран паркинг и тоа :

во месец јануари поставиле и наплатиле 82 блокатори, во месец февруари поставиле и наплатиле 114 блокатори, во месец март поставиле и наплатиле 123 блокатори, во месец април поставиле и наплатиле 162 блокатори, во месец мај поставиле и наплатиле 71 блокатори и за месец јуни поставиле и наплатиле 80 блокатори  за нерегулиран паркинг на лице место. Вкупниот број на лице место наплатени блокатори за извештајниот период е 632.

Пајак службата при ЈП„ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, ја продолжи соработката со сообраќајниот сектор при СВР Струмица и со комуналните инспекциски служби при општина Струмица, каде по нивен повик и налог за подигање, кој се дава од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, се врши подигање или пак се поставува блокатор на тркало за неправилно запрено, т.е. непрописно паркирано возило на улица, друга јавна површина или за оставено возило на зелена површина на која се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

 

За извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година од страна на СВР Струмица нема повикано Пајак служба и нема поставено блокатори на тркало за сторен прекршок за погрешно паркирање.

 

За извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година во границите на зонското паркирање на подрачјето на град Струмица нема извршено подигнување на возила со пајак возилото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонтална сигнализација                                                                            

 

 

Во склоп на одделението за јавни паркиралишта во 2015 год. се отпочна со уште една дополнителна дејност, а тоа е одбележувањето на хоризонталната сигнализација на територијата во град Струмица. Хоризонталната сигнализација зависно од  временските услови и прилики предвидено е двапати годишно да се врши преку одбележување, напролет и наесен, секако согласно приоритетите и во координација со секторот за урбанизам и комунални дејности во Општина Струмица. Под приоритети спаѓаат сите пешачки премини, осовински полни и разделни линии, стрелки и останати хоризонтални ознаки на коловозот пред сите основни и средни општински училишта, детски градинки, централното градско подрачје, меѓутоа и на целата територија на град Струмица и населените места каде има потреба од хоризонтална сигнализација, со цел да се зголеми нивото на безбедност и да се подобри сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот.

 

Така по извршените техничко-логистички подготовки и припреми за обележување на хоризонтална сигнализација, како и според временските услови, поконкретно за месец мај 2022 година се изврши обележување на 813,00 м2 и линии во должина од 1050 м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одделение за јавно осветлување

                

                                                                                 

Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на прегорени светилики и елементи за нивно нормално функционирање, како и дополнување на мрежата на јавно осветлување на делови во градот и населени места, каде постои мерење а се работи за незначително проширување на мрежата и опфакање на поедини делови од улици каде нема јавно осветлување.

Замената на светилки и опремата за нормално функционирање на јавното осветлување (тековно одржување), се врши континуирано секојдневно врз основа на сопствена иницијатива, како и по барања и пријави на граѓани.   

 

           

 1. Организација и кадровска структура

Претпријатието работи во склад со постоечкиот и важечки Статут. По наведениот Статут и важечкиот правилник за систематизација на работни места, одделението за јавно осветлување го сочинуваат:

 • стручна екипа за техничко-оперативни зафати

Квалификациона структура во одделение за јавно осветлување:

Ниво квалификација VII 1 ………………………………….. 1 извршител

Ниво квалификација III ……………………………………....3 извршители

                                                                                    ВКУПНО: 4 извршители

Сите 4 извршители се вработени на неопределено време.

 1. Материјално-техничка опременост

Оперативната екипа во одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица е опремена со лични и групни алати како и уреди кои се неопходни за извршување на работните задачи како што се: електричарски алати, електропневматска машина, сигурносни појаси, заштитни ракавици, рачни алатки за ископ и сл..

 

Одделението за јавно осветлување поседува специјално возило(платформа) марка Nissan Cabstar со хидрауличен систем на платформата марка Multitel кое возило е неопходно за извршување на работните задачи при одржување на јавното осветлување

 

 1. Тековно одржување на јавното осветлување и светлосната сигнализација

 

3.1 Тековно одржување на јавното осветлување

 

            Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица опфаќа околу 4500 расветни тела. Нивото на осветленост на поединечни сообраќајници, плоштади, шеталишта, паркови, урбана средина, рурална средина и покрај значителното подобрување во последните години, може и да се модернизира, се со цел да се подобрат светлотехничките карактеристики заради зголемување на безбедноста на мешовитиот сообраќај.

Таковното одржување на јавното осветлувањесе состои од следното:

 

 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти како и нивно отстранување по трафо реони
 • пријава од страна на граѓани преку сервисот на Систем 48
 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти и нивно отстранување по основ на пријава на надлежните органи (Комунална инспекција)
 • обиколка на места со незгоди(вандализам, сообраќајка, временски неприлики и сл.)

 

            Во периодот јануари-јуни односно во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022, одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица оствари вкупно 645 технички интервенции од кои 548 интервенции се извршени во градот Струмица, додека 97 интервенции се извршени во населените места.

            Во прилог се дадени интервенциите низ населените места во Општина Струмица за извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022:

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

2

Куклиш

2

Вељуса

1

Вељуса

2

Добрејци

3

Добрејци

2

Куклиш

1

Сачево

1

Град.Балдовци

1

Костурино

1

Банско

2

Дабиле

2

Попчево

1

Дабиле

2

Куклиш

2

Град.Балдовци

1

Рич

1

Муртино

1

Просениково

1

Раборци

1

Просениково

1

Баница

1

Баница

1

Сачево

1

Габрово

1

Свидовица

1

Габрово

1

Муртино

1

Струмица

92

Водоча

1

Струмица

67

/

/

Струмица

107

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

79

ВКУПНО

106

ВКУПНО

120

 

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

1

Баница

2

Банско

2

Белотино

1

Банско

1

Баница

1

Вељуса

2

Вељуса

1

Габрово

1

Габрово

1

Водоча

1

Дабиле

2

Град.Балдовци

2

Дабиле

1

Добрејци

2

Дабиле

2

Добрејци

1

Муртино

2

Добрејци

3

Куклиш

2

Попчево

1

Костурино

1

Муртино

3

Просениково

1

Куклиш

3

Попчево

1

Сачево

1

Муртино

2

Просениково

1

Костурино

2

Просениково

1

Раборци

1

Водоча

1

Раборци

1

Сачево

1

Вељуса

3

Рич

1

Свидовица

2

Струмица

106

Струмица

85

Струмица

91

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

106

ВКУПНО

109

ВКУПНО

125

           

 

 

            Во извештајниот период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, постапувајќи по барањата за сервисирање на јавното осветлување, одделението за јавно осветлување постави вкупно 1495 сијалици, 1930 метри X00 A 2x16mm2(SKS) кабел,200 метри кабел PP-Y 3x1,5mm2, 435 броја елементи за улично осветлување како што се(пригушници, осигурувачи, затеги, светлосни арматури, заштитни стакла, фотореле, изолир трака и сл.)

            Од поставените 1495 сијалици најголем број се LED сијалици. Во прилог се дадени и бројчано користениот тип на сијалици.

 

 

ТИП НА СИЈАЛИЦА

БРОЈ НА ПОСТАВЕНИ СИЈАЛИЦИ

LED

1485

Металхалогена

10

ВКУПНО

1495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Специјалното возило (платформа) кое служи за извршување на техничките интервенции на одделението за јавно осветлување во повеќе наврати се користеше за приклучување и проширување на уличното осветлување.Одделението за јавно осветлување ќе настојува и во наредниот период да го задржи и зголеми нивото на квалитетно одржување заради зголемување на безбедноста на граѓаните. Покрај тоа ќе тежи да се пружаат и други услуги заради потребен квалитет и растеретување на непотребни финансиски трошоци.

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

           

 

 

 

            .

           

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

Остварени финансиски резултати за период од 01.01.2022год. до 30.06.2022год.

ЈП ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА-Струмица

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2021 во денари

А

ВКУПНИ ПРИХОДИ

 

9,352,019 ден.

1

Приходи од редовна работа

9,030,192 ден.

 

1.1

Приходи од паркинг Гоце Делчев

1,454,417 ден.

 

1.2

Приходи од улично осветлување

3,065,367 ден.

 

1.3

Приходи од зонско паркирање

4,354,111 ден.

 

1.4

Приходи од хоризонтална сигнализација

156,297 ден.

 

2

Останати приходи

321,827 ден.

 

Б

ВКУПНИ РАСХОДИ

 

3,287,366 ден.

а)

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

 

1,250,156 ден.

1

Набавна вредност на репроматеријали

816,368 ден.

 

2

Гориво

149,574 ден.

 

3

Резервни делови за одржување на постојаните средства

99,298 ден.

 

4

Средства за одржување на хигиена

4,157 ден.

 

5

Канцелариски материјал

119,757 ден.

 

6

Потрошени останати суровини и материјали

10,237 ден.

 

7

Потрошен гас за греење

50,765 ден.

 

б)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

 

2,037,210 ден.

1

Регистрација на возила

9,008 ден.

 

2

Осигурување од дејности,моторни возила и повреда при работа

74,189 ден.

 

3

Трошоци за телефонски услуги и интернет

114,169 ден.

 

4

Поштарина

20,394 ден.

 

5

Услуги за одржување на постојаните средства

56,700 ден

 

6

Дневници за службени патувања на вработените

400 ден.

 

7

Надомест на У.О. и Н.О

57,777 ден.

 

8

Останати услуги

118,075 ден.

 

9

Останати нематеријални трошоци

1,526,747 ден.

 

9/1

Наемнина и комунални трошоци

26,422 ден.

 

9/2

Одржување на софтвер за зонско паркирање

767,784 ден.

 

9/3

Комунална и останати такси

394,253 ден.

 

9/4

Други нематеријални трошоци

317,988 ден.

 

9/5

Трошоци за систематски прегледи на вработените

20,300 ден.

 

10

Репрезентаци

31,810 ден.

 

11

Надоместок за платниот промет

25,777 ден.

 

12

Парични казни и камати

2,164 ден.

 

       

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021 во денари

в

БРУТО ПЛАТИ

 

5,249,710 ден.

1

НЕТО ПЛАТИ

3,534,140 ден.

 

2

ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ

1,470,062 ден.

 

3

ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТИ

245,508 ден.

 

г

ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

 

29,980 ден.

1

Помош во случај на смрт на член од потесно семејство

29,980.00 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ

резултати во ЈП“ ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-Струмица

за период од 01.01.2022год. до 31.06.2022год.

 

За извештајниот период  ЈП “ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-Струмица има остварено приходи во износ од 9.352.019,00 денари.

 

 

 

Во истиот извештаен период се направени вкупни трошоци од 8.567,056денари од кои:

 

1.Материјални трошоци во износ од 1.250.156,00 денари.

 

2.Нематеријални трошоци во износ од 2.037,210 денари.

 

3.Бруто плати за вработените во износ од 5.249.710,00 денари.

 

4.Други трошоци на вработените во износ од 29.980 денари.

 

Односно,искажана е добивка во износ од 784.963,00 денари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЈП" ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА"-

                                                                                                             Струмица