EN MK

Завршна сметка 2018 (Биланс на состојбата)


20.03.2019

ПРИЛОГ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

 

 

   Контролор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

3

6

0

6

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

Вид работа

 

Идентификационен број

(ЕМБС)

 

Резервни кодекси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 Назив на друштвото Ј П ПАРКИРАЛИШТА Струмица

Адреса, седиште и телефон БОРО ЏОНИ БР10-Струмица тел.034/343-787

Адреса за е-пошта parkiralista_strumica@yahoo.com

Единствен даночен број 4027008504008

                                                                                                      

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

                                                                на ден 31.12. 2018 година               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          (во денари)

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

 

Тековна

година

 

Претходна

година

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

АКТИВА:

А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

(002+009+020+021+031)

001

 

4,293,007

3,627,503

 

2.

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

 (003+004+005+006+007+008)

002

 

24,000

27,000

 

3.

 Издатоци за развој

003

 

 

 

 

4.

  Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и

  слични права

004

 

 

 

 

5.

Гудвил

005

 

 

 

 

6.

Аванси за набавка на нематеријални средства

006

 

 

 

 

7.

Нематеријални средства во подготовка

007

 

 

 

 

8.

Останати нематеријални средства

008

 

24,000

27,000

 

9.

 II. МАТЕРИЈАЛНИ  СРЕДСТВА

 (010+013+014+015+016+017+018+019)

009

 

4,269,007

360,0503

 

10.

Недвижности (011+012)

010

 

 

 

 

10.а.

Земјиште

011

 

 

 

 

10.б.

Градежни објекти

012

 

 

 

 

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

 

Претходна

година

 

 

1

2

3

4

5

6

 

11.

Постројки и опрема

 

013

 

1,049,362

1,275,216

 

12.

Транспортни средства

014

 

2,567,391

1,532,827

 

13.

Алат, погонски и канцeлариски

инвентар и  мебел

015

 

362,278

448,626

 

14.

Биолошки средства

016

 

 

 

 

15.

Аванси за набавка на материјални средства

017

 

 

 

 

16.

Материјални средства во подготовка

018

 

 

 

 

17.

Останати материјални средства

019

 

               289,976

                  343,834

 

18.

III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

020

 

 

 

 

19.

 IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

  (022+023+024+025+026+030)

021

 

 

 

 

20.

Вложувања во подружници

022

 

 

 

 

21.

Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања

023

 

 

 

 

22.

Побарувања по дадени долгорочни

заеми на поврзани друштва

024

 

 

 

 

23.

Побарувања по дадени долгорочни заеми

 

025

 

 

 

 

24.

Вложувања во долгорочни хартии од  вредност

(027+028+029)

026

 

 

 

 

24.а.

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

027

 

 

 

 

24.б.

Вложувања во хартии од вредност расположиви

 за продажба

028

 

 

 

 

24.в.

Вложувања во хартии од вредност според

објективната вредност преку добивката или

загубата

029

 

 

 

 

25.

Останати  долгорочни финансиски средства

030

 

 

 

 

26.

V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

(032+033+034)

031

 

 

 

 

27.

Побарувања од поврзани друштва

032

 

 

 

 

28.

 Побарувања од купувачи

033

 

 

 

 

29.

Останати долгорочни побарувања

034

 

 

 

 

30.

VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

035

 

 

 

 

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

 

Претходна

година

 

 

1

2

3

4

5

6

 

31.

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

(037+045+052+059)

036

 

9,569,057

5,000,754

 

32.

 I.  ЗАЛИХИ

 (038+039+040+041+042+043)

037

 

528,841

1,665,893

 

33.

 Залихи на суровини и  материјали

038

 

22,358

41,193

 

34.

Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

039

 

338,152

522,553

 

35.

Залихи на недовршени производи и

полупроизводи

040

 

 

 

 

36.

 Залихи на готови производи

041

 

 

 

 

37.

Залихи на трговски стоки

042

 

168,331

1,102,147

 

38

Залихи на биолошки средства

043

 

 

 

 

39.

II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ

РАБОТЕЊА

044

 

 

 

 

40.

 III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА   

 (046+047+048+049+050+051)

045

 

6,598,012

2,499,460

 

41.

Побарувања од поврзани друштва

046

 

 

 

 

42.

Побарувања од купувачи

047

 

6,561,024

2,494,913

 

43.

Побарувања за дадени аванси на

добавувачи

048

 

 

 

 

44.

Побарувања од државата по основ на даноци,

придонеси, царина, акцизи и за останати давачки

кон државата (претплати)

049

 

36,988

 

 

45.

Побарувања од вработените

050

 

 

4,547

 

46.

Останати краткорочни побарувања

051

 

 

 

 

47.

IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

(053+056+057+058)

052

 

 

 

 

48.

 Вложувања во хартии од вредност

 (054+055)

053

 

 

 

 

48.а.

Вложувања кои се чуваат до доспевање

054

 

 

 

 

48.б.

Вложувања според објективната вредност преку

 добивката или загубата

055

 

 

 

 

49.

Побарувања по дадени заеми на поврзани

 друштва

056

 

 

 

 

50.

 Побарувања по дадени заеми

057

 

 

 

 

51.

Останати краткорочни финансиски

средства

058

 

 

 

 

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

 

Тековна

година

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

52.

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ

ЕКВИВАЛЕНТИ  (060+061)

059

 

2,442,204

835,401

 

52.a.

Парични средства

060

 

2,442,204

835,401

 

52.б.

Парични еквиваленти

061

 

 

 

 

53.

VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ

ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)

062

 

 

 

 

54.

ВКУПНА АКТИВА:

СРЕДСТВА   (001+035+036+044+062)  

063

 

13,862,064

8,628,257

 

55.

 В.  ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА

064

 

 

 

 

56.

ПАСИВА:

A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

(066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)

065

 

4,268,965

3,631,221

 

57.

I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

066

 

500,000

500,000

 

58.

II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ

067

 

 

 

 

59.

III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)

068

 

 

 

 

60.

IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)

069

 

 

 

 

61.

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

070

 

 

 

 

62.

XIV. РЕЗЕРВИ

( 072+073+074)

071

 

1,137,764

532,643

 

63.

 Законски резерви

072

 

518,474

518,474

 

64.

Статутарни резерви

073

 

 

 

 

65.

Останати резерви

074

 

619,290

14169

 

66.

XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

075

 

1,993,457

1,993,457

 

67.

XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)

076

           

 

 

 

68.

XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

077

 

637,744

605,121

 

69.

XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

 

078

 

 

 

 

70.

XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО

 

079

 

 

 

 

71.

XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО

 

080

 

 

 

 

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

 

Претходна

година

 

 

1

2

3

4

5

6

 

72.

Б. ОБВРСКИ

 (082+085+095) 

081

 

8,676,434

4,997,036

 

73.

I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА  ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ

(083+084)

082

 

 

 

 

74.

Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените

083

 

 

 

 

75.

Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци

084

 

 

 

 

76.

 II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

(од 086 до 093)

085

 

 

 

 

77.

Обврски спрема поврзани друштва

086

 

 

 

 

78.

Обврски спрема добавувачи

087

 

 

 

 

79.

Обврски за аванси, депозити и кауции

088

 

 

 

 

80.

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

089

 

 

 

 

81.

Обврски по заеми и кредити

090

 

 

 

 

82.

Обврски по хартии од вредност

091

 

 

 

 

83.

Останати финансиски обврски

092

 

 

 

 

84.

Останати долгорочни обврски

093

 

 

 

 

85.

III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

094

 

 

 

 

86.

IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

(од 096 до108)

095

 

8,676,434

4,997,036

 

87.

Обврски спрема поврзани друштва

096

 

 

 

 

88.

Обврски спрема добавувачи

097

 

6,023,696

2,516,173

 

89.

Обврски за аванси, депозити и кауции

098

 

 

 

 

90.

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата

099

 

255,871

238,230

 

91.

Обврски кон вработените

100

 

536,645

490,475

 

92.

Тековни даночни обврски

101

 

1,842,955

1,709,983

 

93.

Краткорочни резервирања за ризици и трошоци

102

 

 

 

 

94.

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

103

 

 

 

 

Ред.

бр.

ПОЗИЦИЈА

Ознака на АОП

Број на белешка

Износ

Тековна

година

 

Претходна

година

 

 

1

2

3

4

5

6

 

95.

Обврски по заеми и кредити

104

 

 

 

 

96.

Обврски по хартии од вредност

105

 

 

 

 

97.

Обврски по основ на учество во резултатот

106

 

 

 

 

98.

Останати финансиски обврски

107

 

 

 

 

99.

Останати  краткорочни обврски

108

 

17,267

42,175

 

100.

V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)

109

 

916,665

 

 

101.

  VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ

   СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ)

   КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ

   РАБОТЕЊА 

110

 

 

 

 

102.

   ВКУПНА ПАСИВА:

   ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  И ОБВРСКИ

   (065+081+094+109+110)

111

 

13,862,064

8,628,257

 

103.

  В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА

 

112

 

 

 

 

 

 

Лице одговорно за составување на образецот:

 

Име и презиме Митко Бујуклиев

 

Број од регистарот на Институтот на сметководители и

овластени сметководители на Република Македонија: 0105494

 

Потпис _____________________

 

Во Струмица

На ден _________________________

 

 

 

Во __________________

 

 

На ден _____________

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

 

Митко Бујуклиев

 

 

 

Потпис __________________