EN MK

Девет месечен извештај


19.10.2018

 

Јавно претпријатие

"Паркиралишта Струмица" Струмица

 

ул: Боро Џони бр. 10

Струмица 2400

) 034/343-787   e-mail:parkiralista_strumica@yahoo.com

 

 

ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Паркиралишта Струмица- Струмица за период

 од 01.01.2018 до 30.09.2018 година

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Струмица, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи информации

 

      Јавното претпријатие за изградба,одржување и користење на јавни паркинг простори  е основано од Советот на општина Струмица со цел на систематски начин да се реши проблемот со паркирање на моторни возила во градот Струмица со што би се овозможило  слободен и безбеден проток на возила и луѓе по улиците и тротоарите во градот Струмица. Дополнително Советот на општина Струмица на седницата одржана на 12.07.2013 даде согласност за проширување на дејноста на Јавното претпријатие и во делот на уличното осветлување.

 

      Седиштето на претпријатието е на улица „Боро Џони“ бр. 10 во Струмица.

 

      Правната основа за воспоставување и функционирање на Јавното претпријатие е дефинирана со следниве законски прописи:

 

 1. Закон за Јавни претпријатија;

 

 1. Закон за Локална самоуправа;

 

 1. Закон за Безбедност во сообраќајот;

 

 1. Закон за Заштита и унапредување на животната средина;

 

 1. Одлука за одржување на јавниот простор за паркирање и начинот на негово користење на град Струмица

 

 1. Одлука за јавните паркиралишта од значење на Општина Струмица

 

 1. Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица

 

 1. Статутот на Претпријатието и правилниците донесени од Управниот одбор и Директорот

 

      Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ - Струмица има својство на правно лице со права, обврски  и одговорности утврдени  со Закон, Статут на претпријатието и актите за организирање на Јавното претпријатие. Истото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка  и за обврска одговара со сите средства-целосна одговорност

 

                                                                                                                                                                                  

Организациска поставеност на претпријатието     

 

 Органи на претпријатието се:

 

 •    Управен одбор кој брои 5 члена избрани од основачот на препријатието;

 

 • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење кој брои 5 члена избрани од основачот на претпријатието и

 

 • Директор.

 

      

 

Управниот одбор како орган на управување во Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ - Струмица работи со одржување на седници на кои се донесуваат Одлуки, Програма за работа на претпријатието и извештај за работата согласно Статутот на претпријатието.

 

      Претпријатието го застапува и претставува Директорот на претпријатието.

 

      Средствата за вршење  на својата дејност Ј.П. „Паркиралишта Струмица“ -Струмица во извештајниот период ги остваруваше преку подигање на неправилно запрени  и паркирани возила, наплата за користење на јавните паркинг простори, одржување на уличнното осветлување, одржувањето на хоризонталната сигнализација и други услуги.

                                                                                                                   

      Согласно Статутот, Јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ -

Струмица е составено од четири одделенија:

 

 • Одделение за паркиралишта;
 • Одделение пајак;
 • Одделение за администрација;
 • Одделение јавно осветлување

 

 

 

                  

 

 

Дејности по одделенија во ЈП Паркиралишта Струмица

 

Делокругот на работењето на јавното претпријатие „Паркиралишта Струмица“ ги опфаќа организирањето, наплатата и регулацијата на паркирањето во градот Струмица, како и тековното одржување на јавно осветлување и хоризонталната сигнализација на територијата на општина Струмица.

 

 Јавни паркиралишта                                                                   

 

Со интензивирање на организирањето на паркинг просторите во градот Струмица преку воведувањето на системот на зонското паркирање, јавното претпријатие на граѓаните на општина Струмица како и на посетителите на нашиот град им овозможи да се справат со растечката потреба од паркинг место и сложената мобилност на сообраќајот во мирување и се потруди брзо и економски прифатливо сите лесно да стекнат со слободно паркинг место. Со тоа значително се придонесе во процесот на намалување на опасностите во сообраќајот со кои граѓаните секојдневно се соочуваат и зголемување на безбедноста особено во централното градско подрачје.

 

 

Во период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година, на затворениот паркинг простор под плоштад „Гоце Делчев“, кој располага со 82 паркинг места и работи 24 часа секој ден, недела и празници, се паркирале :

 

Mесец

Јануари

Февруари

Март

Април

Мај

Јуни

Јули

Август

Септември

Број на остварени паркирања

12.466

9.770

12.075

11.840

11.709

11.631

13804

14.519

12.321

вкупно

110.135

                   Табела 1. Број на паркирања во паркинг просторот под плоштад Гоце Делчев

                                                                                            

 

      Во делот на зонското паркирање, во периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 година преку СМС пораки и преку греб карти/билети паркирале 104.479 корисници и тоа 80.529 преку СМС и 23.950 преку греб карти  на расположливи 980 паркинг места односно истите искористиле 199.111  паркинг сесија по час (паркинг часови),

 

Број на СМС пораки

Број на греп карти

Вкупно по зони S1X/S2X

Вкупно по месеци

Месец #

Зона #

S1X

S2X

S1X

S2X

 

 

Јануари

7.185

12.335

1.900

900

9.085

13.235

22.320

Февруари

6.094

11.530

1.200

700

7.294

12.230

19.524

Март

7.198

13.225

1.900

700

9.098

13.925

23.023

Април

8.093

10.328

2.000

400

10.093

10.728

20.821

Мај

8.128

10.154

1.500

800

9.628

10.954

20.582

Јуни

7.498

9.888

1.500

300

8.998

10.188

19.186

Јули

7.971

13.117

1.750

1.900

9.721

15.017

24.738

Август

9.463

14.999

3.200

1.100

12.663

16.099

28.762

Септември

6.717

11.238

1.200

1.000

7.917

12.238

20.155

Вкупно по зони

За СМС/Грепки

68.347

106.814

16.150

7.800

84.497

114.614

          199.111

Вкупно за период 01.01.2018 – 30.09.2018

 

199.111

                 

 

 Табела 2. Паркирања преку СМС и Греб карти за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 год.

 

 

 

 

Во делот на повластеното паркирање, за месец јануари 2018 година се издадени 442 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање, од кои :

 • 316 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 30 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 72 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 18 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона и
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона.

 

 

 

 

За месец февруари 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 464 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 325 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 37 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 76 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 18 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 1 месечна дозвола во зона S27.

 

За месец март 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 472 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 324 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 44 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 76 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 20 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона  и
 • 3 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

 

 

За месец април 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 472 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 322 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 41 дозвола на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 73 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 5 дозволи за правен субјект
 • 21 дозвола за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 6 дозволи за годишна резервација во жолта зона S23.

 

 

За месец мај 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 474 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 323 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 42 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 73 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 5 дозволи за правен субјект
 • 24 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за еко возило и
 • 1 месечна дозвола за S 30

 

За месец јуни 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 466 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 324 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 37 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 71 дозвола за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 24 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето и
 • 3 дозволи за годишна резервација во жолта зона.

 

За месец јули 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 480 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 325 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 39 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 73 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 6 дозволи за правен субјект
 • 32 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 2 дозволи за месечна резервација во жолта зона
 • 1 месечна дозволз во S 30 и
 • 1 дозвола за годишна резервација во жолта зона.

 

За месец август 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 477 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 323 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 36 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 68 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 4 дозволи за правен субјект
 • 43 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона и
 • 2 дозволи за лица со хендикеп во движењето.

 

За месец септември 2018 година, од страна на  Јавното Претпријатие „ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ Струмица се издадени 474 дозволи за повластено паркирање во границите на зонското паркирање во град Струмица, и тоа :

 • 322 дозволи се за станари со прво возило со износ од 0 денари месечно
 • 38 дозволи на граѓани за второ возило со износ од 300 денари месечно
 • 75 дозволи за вработени лица кај правен субјект
 • 6 дозволи за правен субјект
 • 29 дозволи за привремена адреса на живеење
 • 1 дозвола за месечна резервација во жолта зона
 • 1 дозвола за лица со хендикеп во движењето и
 • 2 дозволи за еко возила.

 

 

 

 

 

Пајак служба                                                                    

 

Во периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 година во границите на зонското пакирање на подрачјето на град Струмица, за корисниците кои не го регулирале своето паркирање или пак биле непрописно паркирани,  вработените во пајак службата поставиле блокатори на тркала и на лице место наплатиле прекршок заради непрописно паркирање и тоа : јануари поставиле 260 блокатори, февруари 201 блокатор, март поставиле 237 блокатори, април поставиле 220 блокатори, мај поставиле 199 блокатори, јуни поставиле 192 блокатори, јули поставиле 376 блокатори, август поставиле 319 блокатори и за месец септември поставиле 239 блокатори  и наплатиле прекршок за непрописно паркирање на лице место. Вкупниот број на лице место наплатени блокатори за извештајниот период е 2.243.

 

Пајак службата при ЈП„ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА“ – Струмица, во периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 година, ја продолжи соработката со сообраќајниот сектор при СВР Струмица и со комуналните инспекциски служби при општина Струмица, каде по нивен повик и налог за подигање, кој се дава од униформиран полициски службеник или комунален инспектор, се врши подигање или пак се поставува блокатор на тркало за неправилно запрено, т.е. непрописно паркирано возило на улица, друга јавна површина или за оставено возило на зелена површина на која се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

Така за месец јануари 2018 година по повик на Полицијата биле поставени блокатори на тркало и наплатени на лице место за прекрошок на 66 моторни возила, за месец февруари Полицијата повикала пајак служба и биле поставени и на лице место наплатени 21 блокатори за сторен прекрошок при паркирање, за месец март  24 блокатори, за месец април 2 блокатори, за месец мај 8 блокатори, за месец јуни 7 блокатори, за месец август 6 блокатори и за месец септември  во соработка со Полицијата, биле поставени и на лице место наплатени 3 блокатори за тркало. Вкупно за извештајниот период со соработка на Полицијата биле поставени и наплатени на лице место 137 блокатори на тркало за сторен прекршок за погрешно паркирање.

За извештајниот период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година во границите на зонското паркирање на подрачјето на град Струмица нема извршено подигнување на возила со пајак возилото.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонтална сигнализација                                                                             

 

 

Во склоп на одделението за јавни паркиралишта во 2015 год. се отпочна со уште една дополнителна дејност, а тоа е одбележувањето на хоризонталната сигнализација на територијата во град Струмица. Хоризонталната сигнализација зависно од  временските услови и прилики предвидено е двапати годишно да се врши преку одбележување, напролет и наесен, секако согласно приоритетите и во координација со секторот за урбанизам и комунални дејности во Општина Струмица. Под приоритети спаѓаат сите пешачки премини, осовински полни и разделни линии, стрелки и останати хоризонтални ознаки на коловозот пред сите основни и средни општински училишта, детски градинки, централното градско подрачје, меѓутоа и на целата територија на град Струмица и населените места каде има потреба од хоризонтална сигнализација, со цел да се зголеми нивото на безбедност и да се подобри сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот.

          Така по извршените техничко-логистички подготовки и припреми за обележување на хоризонтална сигнализација, како и според временските услови, поконкретно за месец мај се изврши обележување на 2.140 м2  и 43 специјални ознаки како ( стоп линии, ознаки SKOLO и STOP и стрелки за задолжителен правец), а во месец јули се изврши обележување на 853.5 м2. Вкупно обележана површина за извештајниот период изнесува 2.993,5м2 и 43 специјални ознаки.

 

Во период од 01.01.2018 до 30.06.2018 година, на затворениот паркинг простор под плоштад „Гоце Делчев“, кој располага со 82 паркинг места и работи 24 часа секој ден, недела и празници, се паркирале .

 

 

 

 

Одделение за јавно осветлување

                

                                                                                 

 

 

 

Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на прегорени светилики и елементи за нивно нормално функционирање, како и дополнување на мрежата на јавно осветлување на делови во градот и населени места, каде постои мерење а се работи за незначително проширување на мрежата и опфакање на поедини делови од улици каде нема јавно осветлување.

Замената на светилки и опремата за нормално функционирање на јавното осветлување (тековно одржување), се врши континуирано секојдневно врз основа на сопствена иницијатива, како и по барања и пријави на граѓани.        

 

           

 1. Организација и кадровска структура

Претпријатието работи во склад со постоечкиот и важечки Статут. По наведениот Статут и важечкиот правилник за систематизација на работни места, одделението за јавно осветлување го сочинуваат:

 • стручна екипа за техничко-оперативни зафати

Квалификациона структура во одделение за јавно осветлување:

Ниво квалификација VII 1 ………………………………….. 1 извршител

Ниво квалификација III ……………………………………....3 извршители

                                                                                    ВКУПНО: 4 извршители

Сите 4 извршители се вработени на неопределено време.

 

 

 1. Материјално-техничка опременост

Оперативната екипа во одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица е опремена со лични и групни алати како и уреди кои се неопходни за извршување на работните задачи како што се: електричарски алати, електропневматска машина, сигурносни појаси, заштитни ракавици, рачни алатки за ископ и сл..

 

Одделението за јавно осветлување поседува специјално возило(платформа) марка Mercedes Sprinter 314 со хидрауличен систем на платформата марка SIMON CELLA како и специјално возило(платформа) марка Nissan Cabstar со хидрауличен систем на платформата марка Multitel кои возила се неопходно за извршување на работните задачи при одржување на јавното осветлување.

 

 

 

 

 

 

 1. Тековно одржување на јавното осветлување и светлосната сигнализација

 

3.1 Тековно одржување на јавното осветлување

 

            Одржувањето на јавното осветлување на територијата на општина Струмица опфаќа околу 4500 расветни тела. Нивото на осветленост на поединечни сообраќајници, плоштади, шеталишта, паркови, урбана средина, рурална средина и покрај значителното подобрување во последните години, може и да се модернизира, се со цел да се подобрат светлотехничките карактеристики заради зголемување на безбедноста на мешовитиот сообраќај.

Таковното одржување на јавното осветлувањесе состои од следното:

 

 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти како и нивно отстранување по трафо реони
 • пријава од страна на граѓани преку сервисот на Систем 48
 • обиколка на објектите на јавното осветлување, регистрирање на дефекти и нивно отстранување по основ на пријава на надлежните органи (Комунална инспекција)
 • обиколка на места со незгоди(вандализам, сообраќајка, временски неприлики и сл.)

 

            Во периодот јануари-септември односно во периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018, одделението за јавно осветлување при ЈП Паркиралишта Струмица-Струмица оствари вкупно 956 технички интервенции од кои 804 интервенции се извршени во градот Струмица, додека 152 интервенции се извршени во населените места.

            Во прилог се дадени интервенциите низ населените места во Општина Струмица за извештајниот период од 01.01.2018 до 30.09.2018:

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

1

Куклиш

1

Вељуса

1

Вељуса

1

Добрејци

3

Добрејци

2

Куклиш

1

Сачево

1

Град.Балдовци

1

Костурино

1

Банско

2

Дабиле

2

Попчево

1

Дабиле

2

Куклиш

2

Град.Балдовци

1

Рич

1

Муртино

1

Просениково

1

Раборци

1

Просениково

1

Баница

1

Баница

1

Сачево

1

Габрово

1

Свидовица

1

Габрово

1

Муртино

1

Струмица

90

Струмица

106

Струмица

65

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

75

ВКУПНО

102

ВКУПНО

118

 

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

2

Баница

2

Банско

2

Белотино

1

Банско

2

Баница

1

Вељуса

2

Вељуса

1

Габрово

1

Габрово

2

Водоча

1

Дабиле

2

Град.Балдовци

2

Дабиле

3

Добрејци

1

Дабиле

2

Добрејци

1

Муртино

2

Добрејци

3

Куклиш

2

Попчево

1

Костурино

1

Муртино

3

Просениково

1

Куклиш

2

Попчево

1

Сачево

1

Муртино

2

Просениково

1

Струмица

109

Просениково

1

Раборци

1

/

/

Раборци

1

Сачево

1

/

/

Рич

1

Свидовица

2

/

/

Струмица

86

Струмица

82

/

/

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

108

ВКУПНО

104

ВКУПНО

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Нас.место

Број на интервенции

Банско

3

Банско

1

Банско

3

Белотино

1

Вељуса

2

Вељуса

2

Водоча

1

Водоча

1

Дабиле

2

Габрово

3

Дабиле

3

Муртино

1

Град.Балдовци

3

Куклиш

1

Просениково

2

Добрејци

4

Муртино

1

Раборци

1

Костурино

2

Просениково

1

Рич

1

Куклиш

5

Рич

1

Попчево

1

Муртино

2

Баница

1

Белотино

1

Попчево

1

Костурино

1

Габрово

1

Просениково

1

Мемешли

1

Куклиш

2

Сачево

1

Дорломбос

1

Баница

1

Струмица

98

Орманли

1

Свидовица

1

/

/

Струмица

82

Струмица

86

/

/

/

/

/

/

ВКУПНО

125

ВКУПНО

98

ВКУПНО

105

 

 

            Во извештајниот период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година, постапувајќи по барањата за сервисирање на јавното осветлување, одделението за јавно осветлување постави вкупно 2766 сијалици, 2775 метри X00 A 2x16mm2(SKS) кабел, 300метри PP-Y 3x2,5mm2, 300 метри PP-Y 3x1,5mm2, 1517 метри PP00 4x16mm2, 200 метри PP-J 3x1,5mm2, 400 метри PP-J 3x0,75mm2, 200 метри PP00 4x25mm2 и 2102 броја елементи за улично осветлување како што се(пригушници, осигурувачи, затеги, светлосни арматури, заштитни стакла, фотореле, изолир трака и сл.)

            Од поставените 2766 сијалици најголем број се економични(CFL) сијалици. Во прилог се дадени и бројчано користениот тип на сијалици.

 

 

ТИП НА СИЈАЛИЦА

БРОЈ НА ПОСТАВЕНИ СИЈАЛИЦИ

Економична

1462

Натриумова

242

Металхалогена

91

Халогена ампула

70

ЛЕД сијалица

901

ВКУПНО

2766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Специјалното возило (платформа) кое служи за извршување на техничките интервенции на одделението за јавно осветлување во повеќе наврати се користеше за техничките потреби за Струмичкиот карневал, за приклучување и проширување на уличното осветлување. Одделението за јавно осветлување ќе настојува и во наредниот период да го задржи и зголеми нивото на квалитетно одржување заради зголемување на безбедноста на граѓаните. Покрај тоа ќе тежи да се пружаат и други услуги заради потребен квалитет и растеретување на непотребни финансиски трошоци.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Остварени резултати за период од 01.01.2018год. до 31.09.2018год.

 
 

Ј П ПАРКИРАЛИШТА СТРУМИЦА-Струмица

 

Р.бр

ОПИС

ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2018 во денари

 

А

ВКУПНИ ПРИХОДИ

 

14,467,128 ден.

 

1

Приходи од редовна работа

14,432,224 ден.

 

 

1.1

Приходи од паркинг Гоце Делчев

2,6