EN MK
News_cover

#37 седница на Советот на Општина Струмица


15.03.2016

На вчерашната триесет и седма седница на Советот на Општина Струмица на дневен ред беа поставени и:

-Извештајот за работа на ЈП “Паркиралишта- Струмица” Струмица за периодот од 01.01-31.12.2015 година

-Годишната сметка на ЈП “Паркиралишта- Струмица” Струмица за 2015 година

-Одлуката за распоредување добивка остварена по годишната сметка за 2015 година

-Одлуката за одобрување на бесплатно користење на резервирани паркинг места на ЈП “Паркиралишта” Струмица.

По дадените детални образложенија за секоја точка посебно, од страна на директорката на ЈП “Паркиралишта”-Струмица до советниците, истите беа усвоени.