EN MK

Нови членови на Управен и Надзорен одбор


17.02.2016

Советот на општина Струмица на вчерашната 36-та седница

ја усвои предлог-одлуката за утврдување режим на сообраќајот со обележување на паркинг просторот за зонско паркирање на КП бр. 1728/1 КО  кое се наоѓа позади Јавното обвинителство во Струмица.

Исто така беа усвоени и предлог-решенијата за разрешување и именување на членовите во Управниот и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие “Паркиралишта- Струмица”

За членови на Управен одбор се избрани:

  • Ѓорги Стојков
  • Никола Чачо
  • Гонце Китановска
  • Славе Глигоров
  • Костадин Сувариев

 

За членови на Надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на претпријатието  се избрани:

  • Александра Туфекчиева
  • Миле Милановиќ
  • Павлина Волкановска
  • Емилија Најданова
  • Васко Чамовски